متخصص زنان بجنورد | دانستنی های واکسن گارداسیل

دانستنی های واکسن گارداسیل

چه کسانی باید واکسن گارداسیل استفاده کنند؟

واکسن گارداسیل واکسنی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود وﯾﺮوس ﭘﺎﭘﯿﻠﻮﻣﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ به بدن است. اﯾﻦ واﮐﺴﻦ از بروز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ، سرطانﻣﻘﻌﺪ و زگیل تناسلی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اچ. پی. وی وﯾﺮوﺳﯽ راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ می شود و یکی از بیماریهای حاد جنسی به شمار می رود.

اکنون بیش از 40 نوع از این ویروس شناسایی شده است. برخی از ویروسها وقتی وارد بدن می شوند هیچ علامتی ندارند و خود به خود از بین می روند، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ بروز ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ در زﻧﺎن، ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻘﻌﺪ و آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، واژن، ﺣﻨﺠﺮه و مشکلاتی نظیر زﮔﯿﻞ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ . یکی از موارد پیشگیری از ابتلا به زگیل تناسلی تزریق واکسن گارداسیل است. بسیاری از منابع خارجی بر این عقیده هستند که تمامی افراد پس از شروع فعالیت جنسی باید این واکسن را تزریق کنند. این واکسن به شکل سرنگ آماده در بازار موجود است و تنها با نسخه پزشک می توان این واکسن را تهیه کرد.

متخصص زنان بجنورد | 
دانستنی های واکسن گارداسیل

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن HPV اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ؟

زﻧﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از واکسن گارداسیل ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺰاﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد . اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان 11 و 12 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮای دﺧﺘﺮان 13 ﺗﺎ 26 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﻧﺸﺪه نشده اند، تزریق این واکسن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮای ﻣﺮدان رنج سنی 9 ﺗﺎ 25 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن تزریق واکسن است. اﻟﺒﺘﻪ به این نکته توجه داشته باشید که اﻣﮑﺎن ﺗﺰرﯾﻖ این واکسن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﻦ نیز وﺟﻮد دارد . درهنگام تزریق این واکسن به این موارد توجه داشته باشید:

 1. واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .
 2. واکسن گارداسیل ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

آﯾﺎ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ واﮐﺴﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟

تزریق واﮐﺴﻦ گارداسیل ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺑﺎردار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ HPV ﺑﺮای ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در این زمینه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

کارشناسان بر این عقیده هستند ﯾﮏ زن ﺑﺎردار ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ فارق نشده است، ﻧﺒﺎﯾﺪ دوز واﮐﺴﻦ HPV درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ HPV ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎرداری ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ زن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ از واﮐﺴﻦ HPV درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرداری ، ﺗﻤﺎم دوزﻫﺎی واﮐﺴﻦ HPV ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ.

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ؟

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﺛﺮ این واﮐﺴﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪه را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اند و نتایج ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫند ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﺴﺮان و آﻗﺎﯾﺎن

واﮐﺴﻦ گارداسیل ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺴﺮان و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدان 9 ﺗﺎ 26 ﺳﺎل ﺑﯽ ﺧﻄﺮ و ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﭘﺰﺷﮑﺎن واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺴﺮان 11 ﯾﺎ 12 ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺎ دوز ﻣﻌﯿﻦ شده ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. این واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از 9 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد.

واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن در ﺳﻨﯿﻦ 13 ﺗﺎ 21 ﺳﺎل ﮐﻪ ﻗﺒﻼ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و یا ﺗﻤﺎم دوزﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. واکسن گارداسیل وﻗﺘﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﻣﺮدان 22 ﺗﺎ 26 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ. CDC ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد 11 ﺗﺎ 12 ﺳﺎﻟﻪ دو دوز واﮐﺴﻦ HPV را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از HPV درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

متخصص زنان بجنورد |
دانستنی های واکسن گارداسیل.

ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ

ﻣﻘﺪار، ﻧﻮع و ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:

 • ﺳﻦ ﺑﯿﻤﺎر
 • ﻧﻮع و ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺤﺖ درﻣﺎن
 • ﻧﺤﻮه واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﯽ دارو
 • ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎر
 • واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻣﻘﺪار 0.5 ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ در ﻋﻀﻠﻪ ران ﯾﺎ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزو ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻮﺑﺖ دوم دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺑﺖ اول و ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺑﺖ اول ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺰﺷﮏ واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ را در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﯾﺎ ﻣﻄﺐ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐنند.

ﺗﺪاﺧﻞ داروﯾﯽ واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ

واکسن گارداسیل ممکن است با داروهای زیر تداخل داشته باشد:

 1. داروﻫﺎی اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﺧﻮراﮐﯽ، اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻘﯽ
 2. داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ
 3. داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ برای درﻣﺎن ﭘﺴﻮرﯾﺎزﯾﺲ، آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 4. داروﻫﺎﯾﯽ که ﺑﺮای درﻣﺎن ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

مطالب پیشنهادی متخصص زنان بجنورد دکتر آرزو سعیدی :

شما همچنین می توانید ...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی ، بهینه سازی سایت و سئو اصفهان توسط دیجیتال مارکتینگ کلینیک24

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به دکتر آرزو سعیدی می باشد