متخصص زنان بجنورد | از عوارض واکسن گارداسیل آگاه شوید :

از عوارض واکسن گارداسیل آگاه شوید :

ﻋﻮارض واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ

عوارض واکسن گارداسیل | ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت رایج این است که آﯾﺎ واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ ﻋﺎرﺿﻪ دارد؟ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﻔﺖ این واکسن ﻋﺎرﺿﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎرﺿﻪ آن تزریق است ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻟﺮژی، ﮐﻬﯿﺮ و ﺧﺎرش ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ اﺳت.

اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای دﯾﮕﺮی ﮐﻪ برحی ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮ روی آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزند اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ این واکسن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯽ ﯾﻮ اف و ﯾﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ زودرس ﺗﺨﻤﺪان ﺷﻮد و ذﺧﯿﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ، آﻧﭽﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﻤﯿﻨﯿﻮم ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺨﻤﺪان رﺳﻮب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ زودرس ﺗﺨﻤﺪان ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻻت به آن اشاره شده است. برخی از عوارض واکسن گارداسیل به شرح زیرند:

 • ﮐﺒﻮدی ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
 • ﻟﺮز، ﺿﻌﻒ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 • ﺗﻮرم ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی
 • درد ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻋﻀﻼت
 • اﺳﺘﻔﺮاغ
 • ﺗﺸﻨﺞ
 • اﺣﺴﺎس ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ
 • ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﻄﺤﯽ
 • ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ ﺣﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ
 • ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮد و ﻣﺮﻃﻮب
 • ﺳﺮدرﮔﻤﯽ، ﮔﯿﺠﯽ و اﺿﻄﺮاب
 • از دﺳﺖ دادن ﻫﻮﺷﯿﺎری

متخصص زنان بجنورد | .دانستنی های واکسن گارداسیل

موارد احتیاطی ﻗﺒﻞ از واکسن گارداسیل

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ، در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ پزشک را در میان بگذارید:

 1. در صورتی که حساسیت دارید، این موضوع را به پزشک بگویید.
 2. اگر از داروهای برای بهبود سرطان، بیماری ایدز و داروهای های استروئیدی استفاده می کنید که سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن می شوند، این موضوع را با پزشک در میان بگذارید.
 3. اﮔﺮ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺎردار ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
 4. اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم دوزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺎردار ﺷﻮﯾﺪ ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ تا ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واکسن تمام شود.
 5. اﮔﺮ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ در رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺑﺎرداری ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺛﺮات واﮐﺴﻦ وﯾﺮوس ﭘﺎﭘﯿﻠﻮﻣﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی ﻧﻮزاد را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.
 6. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﺴﻦ وﯾﺮوس ﭘﺎﭘﯿﻠﻮﻣﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺷﯿﺮ دادن ایمن نباشد. در این زمینه با پزشک خود مشورت ﮐﻨﯿﺪ.
 7. واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ از شما در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی جنسی از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ، ﺳﻮزاک، ﺗﺒﺨﺎل، HIV، ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ و آﻧﺪرﯾﮑﺮوﻣﻮﻧﯿﺎز ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

متخصص زنان بجنورد | 
گارداسیل

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ گارداسیل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﺶ ﺑﺸﻮد ﻟﺬا اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ 15 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺎه ﺳﻨﮑﻮپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺬرا ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪد ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻐﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺐ ﺑﺎﻻ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺰرﯾﻖ واکسن گارداسیل را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺐ ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دﻫﻨﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﺪ ـ ﻣﻨﻈﻮر از اﺧﺘﻼل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دﻫﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎریای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻋﺎدی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻧﺘﺎن، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺺ ژﻧﺘﯿﮑﯽ، ﻋﻔﻮﻧﺖ HIV ﯾﺎ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.
ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 27 ـ 45 ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را دارد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد، ﭼﻮن ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ ﺑﺮ روی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ را ﺑﻪ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 

مطالب خواندنی متخصص زنان بجنورد دکتر آرزو سعیدی :

شما همچنین می توانید ...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی ، بهینه سازی سایت و سئو اصفهان توسط دیجیتال مارکتینگ کلینیک24

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به دکتر آرزو سعیدی می باشد